top of page

ליווי הסכמים

 
במקרים בהם התבקשתי להתערב בשעת משבר נתקלתי בטעויות ואי הבנות רבות שגרמו ללקוחות נזק כלכלי גדול. טעויות נפוצות רבות מובילות למשברים ולדוגמא :
 
  • תוכנוית לא סגורות הגורמות בקשת תוספות ע"י הקבלן.
  • אי התאמה בין תשלומים לשלב עבודה החושף את המזמין לסיכון.
  • תמחור חסר של הקבלנים שכתוצאה ממנו נוצרים משברים.
 
טעויות כאלה יוצרות משברים ארוכי שנים שמגיעים לעתים קרובות לבתי המשפט, ומכפילים ומשלשים את עלויות הפרויקט המקוריות שלהם, וכמובן גם את עוגמת הנפש.
 
כדי להמנע ממצב כזה, אני מציע עזרה נקודתית בהתאמה ספיציפית של הסכם לפרויקט שלך:
מהו הסכם טוב?
 
כל הסכם הוא ניהול סיכונים של שני צדדים בדרך אל החלפת "מוצר" או שירות תמורת כסף.
בתהליך בנייה ושיפוץ נמצאים פעמים רבות בעמדה של צורך בהסכם, ועזרתו של עורך דין בניסוח הסכם היא הכרחית.
 
אבל..
 
הנסיון מראה, שזו רק צלע אחת של הסכם טוב, כי למעשה עורך דין לא יכול לכסות את המרכיבים בתהליך הבנייה שיאפשרו שליטה בתהליך.
 
שליטה זו תתאפשר באמצעות שני כלים חשובים -
 
דרך התשלומים - יצירת לוח שלבי תשלום כך שמצד אחד תתאפשר זרימת עבודה ומצד שני תוגבל זרימת הכסף לנקודות ברורות שאפשר לודא את שלמותן והתאמתן לתשלום.
הבסיס הנותן מענה לכך הוא לוח תשלומים ספציפי לפרויקט שלכם, הלוקח בחשבון הגנות המתאימות לסיכונים אליהם אתם נכנסים בזמן ביצוע העבודה, והשארת טווח ביטחון מוסכם לסיום.
 
דרך הגדרת התמורה בהסכם, המחייבת  -
- בדיקה מול האדריכל המתכנן לסגירת תוכניות ולסגירת מפרט.
- בדיקת הצעת המחיר של הקבלן על מנת לודא כיסוי של כל המרכיבים הדרושים להוצאתם לפועל של התוכניות והמפרט.
 
שליטה באמצעות בניית הסכמים נכונה היא אינטרס קריטי של המזמין
ומצד שני דרך ברורה הלוקחת בחשבון את אילוצי הקבלן
ולכן מהווה מצב win win 
 
bottom of page