top of page

פיקוח בנייה

לבונים באיזור ירושלים וסביבתה:

 

אתם מוזמנים ליצור קשר ונתאם פגישה לא מחייבת לבדיקת אפשרות עבודה משותפת.

 

פגישה זו תאפשר הערכת מצב נקודתית, איתור בעיות, איתור מוקדי כשל באיטום, הערכת איכות בידוד המבנה בטווח ארוך ואיפיון ספציפי של פתרונות.

 

תחומי אחריותי כמפקח בניה ומהלך העבודה :


1. הכנה מקדימה למכרז קבלנים:

מיפוי המצב הטכני לפני עבודה וזיהוי בעיות מיוחדות , איתור אלמנטים שיכולים להוות קושי בביצוע, שילוב יועצים  לתחומים ההכרחיים וריכוז המידע וההנחיות לתכנון ולביצוע.

2. ליווי סגירת כל התכניות :

תכניות בניה, חשמל +תאורה \ תקשורת\ מיגון, אינסטלציה- ניקוז וביוב, קונסטרוקציה, מיזוג וחימום, מטבחים וריהוט, פרטי חלונות ומסגרות וכל תכנית אחרת או ייעוץ אחר שיידרש לצורך השלמת הפרוייקט.

3. תאום וסגירת מפרט טכני עם האדריכל והמהנדס ותאום פרטים תכנוניים הדורשים הבהרה.

4. ליווי סגירת כתב הכמויות העקרוני וסגירת ההסכמים עם הקבלן, וכל קבלן משנה הנדרש להשלמת ביצוע הפרוייקט.

 

תאום ציפיות המזמין.

הכנת מסגרת עקרונית להסכם מבחינת ברור ההתנהלות מול הקבלן להבטחת שליטה בהתקדמות וסיום העבודה תאום ציפיות מבחינת  לוחות זמנים.

הכנת תרשים זרימה של התהליך כולל משימות שעל המזמין לבצע.

 

ביצוע מכרז קבלנים:

סינון קבלנים לפני כניסתם למכרז- בדיקת עבודות והמלצות. בדיקת התייחסות הקבלנים לנושאים חוזיים כגון  ערבות בדק .

סיור עם כל קבלן בנפרד- לוודא הבנתו את כל המשתנים ואילוצי השטח, וכך גם לברר סוגיות שאולי לא נלקחו בחשבון . הגדרת תחומי עבודת הקבלן וקבלני משנה מטעמו  וכאלה שלא מטעמו.

 

קבלת הצעת מחיר והבהרות הקשורות אליה.

ריכוז הצעות המחיר ודיון עם המזמינים במטרה להגיע להעדפה של קבלן אחד או שניים.

בשלב זה או עוד לפניו יחליטו המזמינים על עורך ההסכם מטעמם (עו"ד). 

משא ומתן על כל סוגיות ההסכם ויצירת הלימה בין שלבי התשלום לשלבי הביצוע - ריכוז עד להסכמה.

עדכון תרשים הזרימה בהתאם והיערכות לביצוע ההסכם.

 

בשלב ביצוע עבודות הבניה - פיקוח על עבודות הקבלן ובפועל: 

נוכחות יומיומית מתואמת לכיסוי כל הפעולות הקריטיות של הבניה 

ניהול יומן מקביל ליומן העבודה המחייב את הקבלן

תיעוד מלא של התהליך הן מבחינת מסמכים (קבלות, תעודות משלוח ומסמכים אחרים שילוו את העבודה) והן תיעוד מצולם ומתוארך.

אישור חשבונות הקבלן ושלבי תשלום.

תאום בדיקות תקן.

תאום ביקורת המהנדס , האדריכל ויועצים נוספים שיוחלט על מעורבותם.

דיווח למזמינים וישיבות תאום בהתאם לצורך.

אישור סיום עבודת הקבלן סגירת חשבון וסיום עבודת הפיקוח.

 

bottom of page